مهندس علی بهرامی

مهندس علی بهرامی

درباره ی مهندس علی بهرامی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم ها دانشگاه تهران

عضو هیئت رئیسه شرکت تجاری بازرگانی نورالفرات

مدرس حوزه آموزش بازرگانی بین الملل در دوره تجارت در دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

دوره های دیگر این استاد