مهندس علی محمد شریعتی مقدم

علی شریعتی مقدم

علی شریعتی مقدم

درباره من

مهندس علی محمد شریعتی مقدم فعال اقتصادی حوزه محصولات مواد غذایی صادرکننده نمونه کشوری ، عضو اتاق بازرگانی ایران ، رئیس صندوق توسعه زعفران ایران ، مدیرعامل گروه نوین زعفران.

دوره های من