دکتر سید محمد هانی منصوری

دکتر سید محمد هانی منصوری طهرانی

درباره استاد منصوری
برخی از سوابق دکتر محمد هانی منصوری طهرانی
  1. متخصص عارضه یابی و ایجاد تمایز و برتری
  2. مدرس و منتور دوره های توانمند سازی کسباتور اتاق بازرگانی
  3. مدرس برنامه ریزی و استراتژی و swot
  4. مدرس اتاق بازرگانی و موسسات عالی
  5. مدرس مهارت های فردی و گروهی به روش و Educationو gamification 

مرکز تجارت و اقتصاد بین الملل

دوره های دیگر این استاد