دکتر سعید دستمردی

دکتر سعید دستمردی

درباره دکتر دستمردی
برخی از سوابق دکتر سعید دستمردی
  1. معاون تحقیقات و ظرفیت سازی مرکز آموزش، تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک ایران
  2. رﺋﯿﺲ دوایر گمرکات اجرایی غرب و تهران
  3. رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻤﺮك اﯾﺮان
  4. رئیس دواﯾﺮ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ، ﺳﺮوﯾﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ، درب ﺧﺮوج، داﯾﺮه ورود ﻣﻮﻗﺖگمرک جمهوری اسلامی ایران
  5. ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮك ﺗﻬﺮان در گمرک جمهوری اسلامی ایران
دیگر دوره های این استاد
!

هیچ مطلبی یافت نشد

متاسفیم، مطلبی مرتبط با جستجوی شما پیدا نشد.