دکتر رضا گرزین

دکتر رضا گرزین

درباره دکتر رضا گرزین
برخی از سوابق دکتر گرزین
  1. معاون تحقیقات و ظرفیت سازی مرکز آموزش، تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک ایران
  2. رﺋﯿﺲ دوایر گمرکات اجرایی غرب و تهران
  3. مدیر ﮔﺮوه آﻣﻮزش های ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻤﺮك اﯾﺮان
  4. مدیر دواﯾﺮ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ، ﺳﺮوﯾﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ، درب ﺧﺮوج، داﯾﺮه ورود ﻣﻮﻗﺖگمرک جمهوری اسلامی ایران
  5. ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮك ﺗﻬﺮان در گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

                        مرکز تجارت و اقتصاد بین الملل ایران

دوره های این استاد
!

هیچ مطلبی یافت نشد

متاسفیم، مطلبی مرتبط با جستجوی شما پیدا نشد.