!

محصولی یافت نشد.

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.

از مهم ترین بخش های آموزش بازرگانی بین الملل شناخت انواع بیمه های بین المللی و انتخاب شرکت های بیمه ای و آشنایی با سقف تعهدات شرکت های بیمه ای می باشد.
آموزش بخش های مرتبط با بیمه و انواع آن چه دولتی و خصوصی بسیار حائز اهمیت است.