بازدید از اتاق بازرگانی ایران

بازدید علمی از اتاق بازرگانی ایران

در طول مدرسه تابستانه تجارت بین الملل با سوریه بازدید های مختلفی برای تکمیل کردن و عمق بخشیدن به مباحث صورت پذیرفت یکی از بازدید های خوب انجام شده بازدید از اتاق صنایع معادن و بازرگانی ایران بود

در این بازدید که با حضور دبیر کل اتاق بازرگانی ایران جناب آقای مهندس مدرس زاده همراه بود مطالب مفید و بسیار مهمی در رابطه با ارتباط تجار با اتاق بازرگانی و خدمات اتاق بازرگانی به تجار صحبت شد.

 در انتها جناب مدرس زاده با تشکیل جلسه اختصاصی با بازدید کنندگان از تشکیل مدرسه تجارت با سوریه بسیار ابراز امیدواری نمودند و از فعالیت با این رویکرد نوآورانه مرکز نجارت و اقتصاد بین الملل ایران تشکر نمودند.

مرکز تجارت و اقتصاد بین الملل